Sergei Isupov, “Da, Hem; Hen Da (Yes, No; No, Yes), 2016, 96”.

Sergei Isupov, “Da, Hem; Hen Da (Yes, No; No, Yes), 2016, 96”.