Sergei Isupov, “Da, Hem; Hen Da (Yes, No; No, Yes), detail, 2016, 96”.

Sergei Isupov, “Da, Hem; Hen Da (Yes, No; No, Yes), detail, 2016, 96”.